Vodná záchranná služba okrem záchranných prác vykonáva technické zabezpečenie:
– pri prácach na vodnej ploche, opravách a údržbách:
– potápačské práce
– vizuálna kontrola ponorenej časti plavidla
– zváračské práce pod vodnou hladinou
– brúsenie a rezanie pod vodnou hladinou
– plávajúce móla

zabezpečuje kultúrne a športové podujatia na vodnej hladine

Predaj:
– záchranných a pracovných plavidiel Whaly
– záchranné pracovné vesty
– rescue pomôcky – záchranný kruh, vrhačky, laná, svetlice, svietiace bóje

Pri vyhlásení II. a III. stupňa povodňovej aktivity a počas mimoriadnej situácie:
– zabezpečujeme pozorovanie vodného toku
– sa zúčastňujeme na hlásnej povodňovej službe a varovaní obyvateľstva
– spolupráca so správcom vodného toku pri povodňových zabezpečovacích prácach

Odborná pripravenosť posádky zahŕňa znalosti, zručnosti a návyky potrebné k vykonávaniu záchranných a zabezpečovacích prác na vodných plochách.